• معرفی انواع دسته بندی کاربرتور های مختلف

  • معرفی سیستم کنترل و ECU خودرو

  • بررسی اجزای مختلف سیستم فرمان خودرو

  • بدنه ی انواع خودرو های شهری سدان و هاچ بک